visina dir web

Opći uvjeti najma

UGOVOR ZA NAJAM

Uvjet 1. Ugovor je zaključen potpisom istog i odredbi ovih općih uvjeta najma od strane ovlaštenih predstavnika stranaka.

Uvjet 2. Početak ispunjenja ugovorne obveze je u trenutku napuštanja stroja sjedišta VISINA DIR .d.o.o i završava se vraćanjem stroja u isto sjedište. Primopredaju stroja prate dokumenti o prijevozu stroja ili zapisnici o primopredaji stroja. Najmodavac neće priznati uvjete najmoprimca koji se razlikuju od ovih općih uvjeta najma osim ako se isto izričito pismeno ne utvrdi.

Uvjet 3. Prijevoz unajmljenog stroja – opreme na mjesto uporabe koje odredi najmoprimac i prijevoz stroja – opreme poslije završenog razdoblja nazad na mjesto koje odredi najmodavac ide na trošak najmoprimca. Za slučaj kada se prijevoz stroja organizira kao specijalni transport, dozvole za isti kao i eventualne pratnje bit će zatražene u ime i za račun najmoprimca i padaju u potpunosti na njegov teret i na njegov rizik. U slučaju kada se isporuka stroja dogovori na drugom mjestu izvan skladišta VISINA DIR .d.o.o stroj se prevozi na rizik i odgovornost najmoprimca. Preuzimanjem stroja najmoprimac izjavljuje da je provjerio i prihvatio stroj kao ispravan i u stanju da izvrši radnje za koje je namijenjen. Ako najmoprimac nije omogućio najmodavcu adekvatno mjesto gdje se stroj istovaruje ili utovaruje te ako zbog toga nastaje zastoj utovara ili istovara te ako zbog toga najmodavac ima dodatne troškove, najmodavac će najmoprimcu zaračunati trošak stajanja kamiona u iznosu 200,00 kn/sat u trajanju dok se ugovorena radnja ne izvrši.
Najmoprimac će osigurati o svom trošku odgovorajuću potporu za utovar ili istovar stroja ako to zahtjevaju uvijeti na lokaciji najma.

Uvjet 4. Najmoprimcu je zabranjeno mijenjanje, odnosno bilo kakve intervencije na unajmljenom stroju, u tome je dužan spriječiti i treće osobe. Ove radnje može obavljati isključivo servisna služba najmodavca, odnosno osobe koju on odredi. Za bilo kakve intervencije najmoprimca ili treće osobe na opremi, potrebna je pismena suglasnost najmodavca. U slučaju kršenja ove zabrane najmoprimac solidarno s trećim odgovara za svu štetu koja je prouzročena.

Uvjet 5. Najmoprimac je dužan u unajmljeni stroj točiti isklučivo gorivo određeno od strane proizvođača (EURODIZEL), u suprotnom je dužan najmodavcu naknaditi svu nastalu štetu, na stroju i u vezi sa strojem.

Uvjet 6. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti najmodavca o svakoj grešci, kvaru ili sumnji na kvar na unajmljenom stroju – opremi, te odmah prestati s uporabom stroja, odnosno spriječiti uporabu trećim osobama. Unatoč grešci ili sumnji na kvar stroja, najmoprimac i dalje smije upotrebljavati stroj samo uz prethodno dopuštenje najmodavca, u protivnom odgovara za svu nastalu štetu.

Uvjet 7. Stroj se isporučuje u ispravnom stanju sa pratećom papirologijom (ugovor o najmu 2 i A-test). Svaka šteta koja se dogodi na stroju pa i ona uzrokovana nesvjesnim, nestručnim, neovlaštenim, neopreznim i sl. rukovanjem, isključivo je na teret najmoprimca.

Uvjet 8. Najmoprimac je dužan primjenjivati sve zakonske propise koji se tiču uporabe stroja, a posebno što se tiče zaštite na radu.

Uvjet 9. Najmoprimac za cijelo vrijeme trajanja najma preuzima punu odgovornost za svaku štetu koja se može dogoditi osobama i imovini kao posljedica uporabe stroja ili njegovog održavanja, te se VISINA DIR .d.o.o, kao vlasnik izričito oslobađa svake odgovornosti. Potpisnik ovog ugovora u ime NAJMOPRIMCA, solidarno s NAJMOPRIMCEM preuzima osobnu obvezu izvršenja ugovornih obveza, kao i mogućnost da u svojstvu pasivne stranke sudjeluje u postupcima, ako NAJMOPRIMAC ne izvrši svoju obvezu.

Uvjet 10. Najmoprimac je obvezan koristiti stroj sa pažnjom dobrog gospodarstvenika i u skladu s Ugovorom i uputama proizvođača stroja. Za trajanja najma najmoprimac će dozvoliti djelatnicima VISINA DIR .d.o.o pristup mjestu rada stroja kako bi mogli izvršiti potrebne provjere. Najmoprimac je dužan najmodavca odmah obavijestiti o svim zahtjevima ili radnjama trećih osoba, posebno o ovrsi (ovršni, ili bilo kakav drugi postupak, krađa, utaja i slično) na opremi – stroju.

Uvjet 11. Najmoprimcu se zabranjuje sklapanje bilo kakvih pravnih poslova u vezi s unajmljenim strojem – opremom s trećim osobama, a posebno ne o podnajmu, prodaji ili založnih ugovora. Rukovatelj koji u ime najmoprimca upravlja strojem mora biti tehnički osposobljen za upravljanje takvim strojem.

Uvjet 12. Najmoprimac je dužan obavijestiti Najmodavca o završetku ugovora o najmu zadnji dan korištenja strojeva putem telefonskog poziva, sms-a ili mail-a, u suprotnom će se smatrati da ugovor o najma stroja nije završen te će se naplatiti najam stroja do njegovog povratka na skladište Najmodavca.

Nemogućnost rada zbog kiše ili nedostatka materijala VISINA DIR d.o.o. naplaćuje najamninu u visini 50% od cijene dnevnog najma.

Uvjet 13. Najmoprimac ima pravo odustati od već propisanog ugovora. U tom slučaju VISINA DIR .d.o.o. ima pravo na nadoknadu troškova kojima je bio izložen i izgubljene dobiti. Najmoprimac ne može otkazati ispunjenje bilo koje ugovorene obveze od strane VISINA DIR .d.o.o ukoliko sam nije ispunio sve svoje ugovorne obveze a osobito ukoliko nije podmirio iznose najamnine i ukoliko nije izvršio druga plaćanja na koja je bio obvezan.

Uvjet 14. Najmodavac može odmah jednostrano prekinuti najamni odnos i zahtijevati povrat unajmljenog stroja – opreme u slučaju da:
-najmoprimac prestane plaćati, odnosno kasni s plaćanjem dnevnih obroka najamnine više od 8 dana, a mjesečne najamnine ukoliko najmoprimac istu ne plati u roku od 8 dana poslije opomene najmodavca.
– da najmoprimac unajmljenu opremu – stroj prepusti na uporabu neovlaštenim osobama
– najmoprimac nenamjenski uporabljava unajmljenu opremu – stroj
– najmoprimac s unajmljenom opremom – strojem ne upravlja stručno i u skladu s propisanim obvezama i time se uzrokuje šteta na opremi – stroju.
– najmoprimac unatoč najmodavčevoj opomeni krši ugovor ili uvjete najma
– najmoprimac ne dozvoli pregled unajmljene opreme – stroja, odnosno ako ne omogući provjeravanje uporabe unajmljenog stroja.
Najmodavac ima u slučaju otkaza ugovora pravo na trenutno oduzimanje iznajmljene opreme – stroja. Troškove koje se pritom pojave (plaćanje prijevoza, dodatna davanja) dužan je podmiriti najmoprimac.

Uvjet 15. Odredbe ovih uvjeta stranke slobodnom voljom prihvaćaju kao takve i obvezuju se na njihovo primjenjivanje.

Uvjet 16. Najmoprimac se obvezuje svakog dana prije korištenja stroja isti pregledati te se uvjeriti da je siguran za rad. U slučaju da uoči bilo kakve nepravilnosti dužan je bez odgode obavijestiti servisnu službu najmodavca (na broj: 01/3335675 ili 099/3234704, ili e-mail: servis@visina.hr) te ne smije raditi sa strojem tako dugo dok servisna služba najmodavca ne pregleda stroj, u suprotnom snosi odgovornost za sve posljedice nesretnog događaja s tim u vezi. Unajmljenim strojem smije upravljati samo i isključivo osoba koja je osposobljena za rad na istom. Prilikom primopredaje stroja najmoprimac potpisuje primopredajni zapisnik/ugovor o najmu u kojem se konstatira stanje stroja u trenutku primopredaje. Stroj se predaje najmoprimcu sa važečim A-testom u kojem je navedena nosivost stroja (platforme) za rad ljudi na visini. Najmoprimac potpisom ugovora o najmu izjavljuje i potvrđuje da je poučen o značaju i sadržaju ovih uvjeta, o radu na siguran način te opasnostima i rizicima po sigurnost i zdravlje ljudi.

Uvjet 17. U slučaju požara koji zbog nemara ili odgovornosti najmoprimca VISINA DIR .d.o.o, ovlašten je ispostaviti račun i za dane stajanja stroja od dana udesa do dana ponovnog funkcioniranja. Ovim putem izjavljujemo da smo provjerili i da smo upoznati s normativima osiguranja koje treba primijeniti pri uporabi iznajmljene opreme, da se ista nalazi u odličnom stanju funkcioniranja i odgovara važećim normama iz područja sigurnosti.

Uvjet 18. Plaćanje dogovorene najamnine i transporta prema ugovorenom ritmu osnovna je obaveza najmoprimca. Najmodavac ima pravo najmoprimcu obustaviti daljnju dostavu strojeva i preuzeti strojeve koje najmoprimac trenutno ima u najmu ukoliko je najmoprimac prekoračio kreditni limit ili je dužan tj. nije podmirio dugovanje. Najmodavac ima pravo naplate garancije plaćanja ukoliko je posjeduje. Najmodavac ima pravo opozvati odobreni popust koji je dogovoren u ugovoru o najmu ukoliko najmoprimac ne ispunjava dogovoreno dospijeće plaćanja (odgoda plaćanja) iz predhodnih računa tj. najmodavac ima pravo teretiti najmoprimca za punu cijenu najma retroaktivno. Odobreni popust se isključivo važeći ake se poštuju svi uvjeti plaćanja.

PRIMOPREDAJNI UGOVOR

Stranka se potpisom ovoga ugovora o najmu slaže sa općim uvjetima najma društva VISINA DIR d.o.o., koji su javno dostupni na internet stranici www.visina.hr

Važni telefoni: servis Zagreb: Alen 099/323-4720, servis Osijek: Mario 099/323-4705, servis Rijeka: Damir: 099/323-4706 vozač Zagreb: Stjepan 099/323-4708, vozač Osijek: Goran 099/323-4713

Stanje stroja je kako je gore navedeno. Dodatni troškovi mogu nastati prilikom nepropisnog korištenja stroja (ne nadopunjavanjem potrošnog materijala kao što su ulje, destilirana voda). Odgovorna osoba ovlaštena od strane najmoprimca potvrđuje svojim potpisom da je detaljno upućena kako treba upravljati strojem i kako treba održavati stroj.

Hidraulične samohodne platforme je zabranjeno koristiti kao kran ili dizalicu, nije dozvoljeno obavljenje poslova pjeskarenja. Stroj se ne smije zaprljati bojom ili betonom, ako se to ipak dogodi vraćanje stroja u prvobitno stanje ide na teret najmoprimca.

Najmoprimac je dužan obavijestiti Najmodavca o završetku ugovora o najmu zadnji dan korištenja strojeva putem telefonskog poziva, sms-a ili mail-a

Najmoprimac je dužan dnevno provjeravati nivo motornog ulja, ulja hidraulike i destilirane vode u baterijama. Najmoprimac se obvezuje svakog dana prije korištenja stroja isti pregledati te se uvjeriti da je siguran za rad. U slučaju da uoči bilo kakve nepravilnosti dužan je bez odgode obavijestiti servisnu službu najmodavca (na broj: 01/3335675 ili 099/3234704, ili e-mail: servis@visina.hr) te ne smije raditi sa strojem tako dugo dok servisna služba najmodavca ne pregleda stroj, u suprotnom snosi odgovornost za sve posljedice nesretnog događaja s tim u vezi.

Auto košara ima puni rezervoar goriva i kao takva mora biti vraćena, u protivnom stranci se gorivo naplaćuje.